Олекс ООД - Фирма за фирмите
Адрес:
гр. София,
бул. "Мария- Луиза" № 44, партер

От страната на Паспортна служба и Гранична полиция,
в непосредствена близост до тях и до Лъвов мост.

Офисът ни се намира в отсечката между улиците "Кирил и Методий" и "Поп Богомил".

Телефон:
00359 /2/ 983 68 62

GSM:
0886 196 348

Работно време:
От понеделник до петък от 9:00ч. до 17:30ч. без прекъсване
Общи условия на Споразумението
за извършване на писмени и устни преводи, корекция, редакция и легализация на документи, прилагани в Агенция за преводи „ОКЕЙ-7” ЕООД
Настоящите Общи условия уреждат търговските условия, изискванията за преводаческите услуги и взаимоотношенията между Агенция за преводи “ОКЕЙ-7” ЕООД, наричанa за по-кратко Изпълнител и потребителя на преводаческите услуги, наричан за по-кратко Възложител.
За да използвате услугите на Агенция за преводи „ОКЕЙ-7” ЕООД е необходимо да се запознаете с разпоредбите на тези общи условия и да се задължите да ги спазвате.
1. Възлагане на поръчката
Поръчката за превод се възлага от Възложителя на Изпълнителя с попълнен формуляр: Поръчка, в офиса на агенцията, по имейл, чрез уеб-системата за управление на поръчки, с куриерска пратка. Поръчката се съпровожда от документа/ите и/или материала/ите за превод и съдържа следното:
- Език, от който и на който се извършва преводът;
- Договорена цена;
- Срок на изпълнение;
- Опис на приетите документи;
- Предназначение на превода;
- Изисквания относно терминологията и евентуално предоставяне на помощни материали / лице за консултации от страна на клиента;
- Начин на изписване на наименования, имена на лица и фирми;
- Уточняване на абревиатури и разчитане на съкращения в текста;
- Начин на приемане и предаване на поръчката;
Изпълнителят и Възложителят се подписват на формуляра Поръчка при приемането и предаването на поръчката.
2. Изпълнение и предаване на поръчката
2.1. Поръчката е изпълнена от Изпълнителя, когато е предадена на Възложителя и са изпълнени всички изисквания на Възложителя, на Системата за управление на качеството и преводаческите услуги съгласно Стандарта за преводачески услуги EN 15038:2006.
2.2. Крайният срок за приключване на всяка поръчка се договаря между страните.
2.3. При забава в определен срок на заверка от страна на държавна институция, Изпълнителят не носи отговорност за неспазване на уговорения краен срок за изпълнение.
2.4. Срокът се смята за валиден при условие, че Възложителят не внесе промени по изходния материал в процеса на изпълнение на Поръчката.
2.5. Начинът на получаване на поръчката се уточнява във формуляр Поръчка. При изпълнение на поръчка по имейл Изпълнителят уведомява Възложителя изрично за завършване на поръчката, а Възложителят потвърждава писмено получаването на изпълнената поръчка. Поръчките, заявени в офиса на Изпълнителя, се получават на посочената дата, срещу представяне на подписания формуляр Поръчка, издаден от Изпълнителя на Възложителя. Представянето на формуляра Поръчка е гаранция за избягване на грешки при предаване на изпълнената поръчка.
При получаване на поръчка, съдържаща легализация, клиентът проверява легализираните си документи. Забележки се правят на място, при предаване на изпълнената поръчка.
3. Цена
3.1. Цената за писмен превод се изчислява по ценова листа, утвърдена от „ОКЕЙ-7” ЕООД на база една страница от превода, съдържаща 1800 писмени знака, включително интервали. Броят страници се изчислява в електронния вариант на текста с функцията Word Count от менюто Тools на Microsoft Word. Броят физически страници от превеждания и преведения материал не са база за изчисляване на цената.
3.2. Цената за устен превод се изчислява по ценова листа, утвърдена от „ОКЕЙ-7” ЕООД на база 1 астрономически час.
3.3. Цената се формира като сбор от няколко сегмента:
- група на съответния език;
- спецификата /специализиран, неспециализиран/ и сложността на текста;
- видът на преводната услуга: стандартна- в рамките на 24 часа, експресна- в рамките на 8 работни часа;
3.4. При превод на многостраничен текст за определяне на вида на услугата: експресна/ стандартна се прилага следната норма за превод на ден: 1 ден-седем страници;
3.5. Цената за превод включва превод от заклет преводач, проверка от редактор-с качество на заклет преводач и/или ако се налага от редактор-експерт. Разпечатването на бланка на Възложителя с подпис на преводача не се заплаща отделно.
3.6. Цената за легализация и заверки се образува от:
1. вида на документа и държавните такси за заверка в съответната инстанция;
2. броя на необходимите заверки;
3. стойността на куриерската услуга.
4. Начин на плащане
4.1. Цената се заплаща в български лева: авансово в размер на 50% от стойността на поръчката при възлагането й. Когато в поръчката е включена легализация с държавни таксови марки стойността на таксовите марки се заплаща 100% при възлагане на поръчката. Останалата сума от стойността на поръчката се заплаща от Възложителя на Изпълнителя при предаване на изпълнената поръчка. Ако плащането е по банков път то се дължи в срок от 3 работни дни след предаване на изпълнената поръчката от Изпълнителя на Възложителя. Върху стойността на поръчката Изпълнителят начислява ДДС и издава фактура и касов бон при касово плащане.
4.2. Цената се заплаща по един от следните начини:
- плащане в брой в офиса на „ОКЕЙ-7” ЕООД;
- чрез банков превод;
- чрез пощенски запис;
- чрез нашия куриер във Вашия офис.
5. Права и задължения на Изпълнителя
5.1. Изпълнителят се задължава:
5.1.1. Да осигури преводачи и редактори със съответната професионална квалификация;
5.1.2. Да изпълни поръчката съгласно сроковете и цените, посочени в поръчката и/или съответната оферта;
5.1.3. Да предостави, при желание от страна на Възложителя, информация за текущото изпълнение на поръчката;
5.1.4. Да съхранява всички получени от Възложителя съпътстващи материали и да му ги предава при поискване след приключване на изпълнението на съответната поръчка;
5.1.5. Да издаде на Възложителя необходимите документи, за да бъдат извършени плащанията съгласно тези общи условия.
5.2. Изпълнителят има право:
5.2.1. Да получи всички необходими материали във връзка с изпълнението на поръчката, както и допълнителна (разяснителна) информация, касаеща специфични и конкретни изисквания от страна на Възложителя. Изпълнителят има право да не започне или да спре изпълнението на поръчката, ако Възложителят е предоставил невярна и/или неточна и/или недостатъчна информация и след писмена покана от страна на Изпълнителя не е предоставил вярна и/или точна и/или достатъчна информация относно изпълнението на поръчката, поради което изпълнението на поръчката е станало невъзможно. В случай на спиране на изпълнението на поръчката Възложителят заплаща на Изпълнителя изпълнената част от възложената поръчка;
5.2.2. Да извърши всички необходими законни действия във връзка с изпълнението на поръчките за превод и/или легализация на документи;
5.2.3. Да получи съответното заплащане от Възложителя съгласно условията и начина на плащане съгласно тези Общи условия.
6. Права и задължения на Възложителя
6.1. Възложителят се задължава:
6.1.1. Да предостави на Изпълнителя всички необходими материали, касаещи изпълнението на поръчките;
6.1.2. Да окаже съдействие при текущото изпълнение на поръчките по въпроси от неговата компетентност;
6.1.3. Да извърши плащанията съгласно начина и сроковете в тези Общи условия, като за целта подпише и/или представи необходимите за това документи;
6.1.4. При отказ от страна на Възложителя да получи изготвените документи, той дължи на Изпълнителя договорената в сума за изпълнението на поръчката, като за отказ от страна на Възложителя да получи изготвените документи ще се счита и неявяването му за получаване на готовите документи в уговорения в Поръчката срок или в даден му с писмена покана от страна на Изпълнителя допълнителен срок за получаване на изготвените документи.
6.2. Възложителят има право:
6.2.1. Да получи обратно всички съпътстващи материали, предоставени на Изпълнителя във връзка с изпълнението на поръчката;
6.2.2. Да изисква информация от Изпълнителя във всеки един момент от изпълнението на конкретна поръчка;
6.2.3. Да получи от Изпълнителя необходимите документи за извършване на плащанията съгласно Общите условия;
6.2.4. Възложителят има право да спре изпълнението на възложената на Изпълнителя поръчка, като го предупреди в писмена форма. В този случай Възложителят се задължава да изплати на Изпълнителя вече изпълнената част от възложената на Изпълнителя поръчка.
7. Рекламации
7.1. Рекламацията относно качеството се изготвя в писмен вид, с изброяване и описание на грешките. След приемане на рекламацията се прави допълнителна редакция от Редактор-експерт за сметка на агенцията. Ако Възложителят не приеме редактирания текст, основателността на рекламацията се преценява от двама редактори-експерти на Изпълнителя. Съобразно тяхното становище се прави отстъпка от цената.
7.2. Рекламацията може да се предяви до 14 дни от откриване на несъответствието на поръчката с договореното.
8. Неустойки
8.1.В случай на забавяне на предаване на готовата поръчката от страна на Изпълнителя с повече от 2 работни дни, същият дължи на Възложителя неустойка в размер на 1% от стойността на Поръчката за всеки ден от забавата, но не повече от 20% от стойността на поръчката.
8.2. При независещи от Изпълнителя обстоятелства се договаря нов срок и не се дължат неустойки съгласно предходната точка.
8.3. При забавяне на плащането на Поръчката от страна на Възложителя, същият дължи на Изпълнителя 1 % от дължимата сума за всеки ден забавяне на плащането, но не повече от 20% от стойността на поръчката.
При рекламация на качеството на превода по реда на чл.7 и при доказване на некачествен превод, Възложителят прави отстъпка от крайната цена на превода, приспадната от сумите за държавни такси при заверки и държавни таксови марки при легализация, в размер до 20%.
9. Конфиденциалност. Рефернции
9.1. Конфиденциалност. Изпълнителят се задължава да не разкрива и разпространява пред трети лица информацията във връзка с цялостната дейност на Възложителя, станала му известна при и по повод изпълнението на задълженията му по настоящите Общи условия. В тази връзка Изпълнителят носи пълна отговорност за действията на свои служители и подизпълнители.
9.2. Референции. Изпълнителят има право да включи Възложителя в списъка на своите клиенти за целите на своя фирмен маркетинг, каквито могат да бъдат списък на клиенти, рекламни брошури, уебсайт линкове и публикации в пресата.
10. Защита на лични данни
С приемането на тези общи условия Възложителят дава своето изрично и безусловно съгласие, Изпълнителят, в качеството му на администратор на лични данни, да обработва личните данни, до които е получил достъп при сключването и изпълнението на поръчката, включително да предоставя тези данни на други упълномощени от него и/или свързани с него лица, дружества или институции, за целите на изпълнението на поръчката и за други законни цели.
11. Авторско право
11.1. Авторските права върху създадените продукти принадлежат на Възложителя.
11.2. От кръга на авторските права върху продуктите, изработени съгласно настоящите Общи условия, се изключват софтуер, техники на програмиране, библиотеки и модули, които са разработени от Изпълнителя, във връзка с други проекти и клиенти.
11.3. Правата, дадени на Възложителя от Изпълнителя в съответствие с настоящите Общи условия, незабавно се прекратяват, в случай че Възложителят не изпълни договорните си задължения по общите условия.
12. Прекратяване
12.1. Всяка от страните има право да прекрати поръчката чрез писмено предизвестие от една от страните по договора до другата страна.
12.2.Изпълнителят се задължава да върне на Възложителя всички предоставени му материали, както и техните преводи, частично или цялостно изпълнени към датата на получаване на предизвестието. Възложителят се задължава да изплати на Изпълнителя всички дължими суми по частично или цялостно изпълнени към датата на получаване на предизвестието преводи.
12.3. Поръчката може да се прекрати по взаимно съгласие, изразено в писмена форма, като страните се задължават да уредят по между си всички задължения, възникнали по време на изпълнението й.
Всички отклонения от тези общи условия трябва да се съгласуват и приемат от страните в писмен вид.
При наличие на подписан индивидуален Договор за преводаческа услуга посочените в него условия и договорености се ползват с предимство пред настоящите Общи условия.
За всички неуредени в тези общи условия, въпроси се прилагат разпоредбите на ЗЗД и действащото законодателство в Република България,както и изискванията на Европейски стандарт EN 15038:2006.
Страните ще решават възникналите относно изпълнението на договора спорове по взаимно съгласие чрез преговори, а когато това е невъзможно, по реда на действащото законодателство в Република България.
„ОКЕЙ-7” ЕООД си запазва правото да изменя Общите условия.
Настоящите Общи условия са приети с решение на Управителя на „ОКЕЙ-7” ЕООД и влизат в сила, считтано от 26.10.2012 г.
Начало  |   За нас  |   Услуги  |   Общи условия  |   Поръчка  |   Работа  |   Обратна връзка  |   Контакти  |   Карта на сайта  |   Връзки  |   Въпроси
© 1998-2008 Агенция за преводи и легализация OKAY7 разработен от Dazzle Work Ltd.